مورد داشتیم دختره
.
.

.
.

.
.
.لپتاپ رو از برق کشیده خاموش نشده.، رفته فیوز رو قطع کرده!
مرگ نخند...!!
خب دخترای خنگول جذابترن!!