مریض بودم مامانم داشت داروهامو میداد
که خواهر کوچیکم اومد گفت : منم از اینا میخوام
مامانم گفت : الهی مامان بمیره برات قربون اون شکل ماهت برم اینا پی پیه فقط داداش باید بخوره
به نظر شما من سر راهی نیستم ؟؟؟؟