به شکمم گفتم راحتیا …

من کار میکنم تو میخوری …


بهم گفت ناراحتی؟؟؟

میخوای من کار کنم تو بخوری ؟؟!! …

جوابش کمرمو شکوند

از من به شما نصیحت

اصلا با شکمتون دهن به دهن نشین…