به آمریکایی میگن تفریحت چیه ؟ میگه سفر میکنیم
به ژاپنی میگن تفریحت چیه ؟ میگه روبات میسازیم
به فرانسوی میگن تفریحت چیه ؟ میگه نقاشی میکشیم

به ایتالیایی میگن تفریحت چیه ؟ میگه آشپزی میکنیم
به اسپانیایی میگن تفریحت چیه ؟ میگه گاوبازی میکنیم
......و اما!
به ایرانیه میگن تفریحت چیه ؟ میگه والا بدبختیامون رو تو وایبر مینویسیم ، بهشون میخندیم !!