اصلاً بعضى مردا رو باید
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
تو قطعه هنرمندان خاک کنن،
بس که خوب نقش بازى میکنن لامصبا!!!!!!!!!!!