آدمیزاد موجود عجیبیه؛
برای هدایتش صدوبیست وچهار هزار تا پیامبر کفایت نکردن،

اما برای گمراه کردنش یک شیطون کافی بوده!!!

برید حالشو ببرید تا کشفیات بعدیم شمارو به خدای بزرگ میسپارم خدانگه دار!