یه روز یه چینیه میره بالای کوه داد میزنه:

سا لاویهو لان تان شین هین تا نیی


یهو از کوه صدا میاد:

کصافط ! خیلی سخت بود یه بار دیگه بگو ...!