میدونید اگه کسی تو شهر غریب عنش بگیره چی میشه؟.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
میشه عن غریب
تا اکتشافات بعدی خدانگه دار...!!!