بچه:مامان اولین چیزی که بابا بهت گفت چی بود؟

مامان:مرسی از اکسپت