روز مبادا چه روزی است
دقیقا یک روز پس از خرج کردن پس اندازهای روز مبادا