فتانه خواننده قدیمی درباره آقاشون میفرمایند:
هم نامهربونه
هم آفت جونه

هم با دیگرونه
هم قدرم ندونه ندونه ندونه
هم دو رو و دو رنگه
هم خیلی زرنگه
هم دلش چه سنگه
هم با من میجنگه میجنگه میجنگه
از این کاراش خبر دارم
اما چه کنم دوستش دارم....

ببینید چقدر قدیمیا قانع بودن ...
خانوما یاد بگیریید.....
اینجوری باید شوهردوست باشید...