بچه بودیم بازی گوشی میکردیم

بزرگ شدیم متحول شدیم

.
.
.
.
.
گوشی بازی می کنیم