الان تو اهواز عبارت خاک بر سرت فحش حساب نمیشه

... یه جور گزارش وضع هواست...